უახლესი რეპორტი

ჩვენი გუნდის მომზადებული უახლესი რეპორტია – საქართველოს თავდაცვის დილემა – რთული არჩევანი რთულ ვითარებაში

ანგარიში მიმოიხილავს საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვის სფე­როებში არსებულ მდგომარეობს, აკეთებს ამ სფეროებში არსებული ძირითადი პრობლემების კომპლექსურ ანალიზს, როგორც შიდა, ისე გარე ფაქტორების გათვალისწინებით და გვთავაზობს ხედვასა და რეკომენდაციებს ამ ნაკლოვანებების აღმოფხვრისთვის, მათ შორის, თავდაცვის ოპტიმა­ლური მოდელის სახით.