ჩვენ შესახებ – სტრატეგია და მისია

ჩვენ შესახებ – სტრატეგია და მისია

მისია

UGSPN მიისწრაფის ცოდნის წინსვლკენ და ხელს უწყობს კრიტიკულ დისკუსიებს ეროვნული უსაფრთხოების, პოლიტიკის გამოწვევებისა და ნაციონალიზმის მრავალმხრივი განზომილებების შესახებ. ჩვენი მისიაა ემპირიული კვლევების და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის გადაწყვეტილებების ხელშეწყობა, აგრეთვე ნაციონალიზმისა და უსაფრთხოების ღრმა გაგების გაღვივება აკადემიურ და საჯარო სფეროებში.

ხედვა

ჩვენი ხედვაა გავხდეთ გლობალურად აღიარებული ბრწყინვალების ცენტრი, რომელიც აყალიბებს პოლიტიკის ნარატივებს, ხელს უწყობს ინოვაციურ კვლევებსა და ინფორმირებულ დისკუსიებს უსაფრთხოების, პოლიტიკისა და ნაციონალიზმის საკითხებზე. UGSPN მიისწრაფვის იყოს ინტელექტუალური თანამშრომლობის კერა, ჩაერთოს ადგილობრივ, რეგიონულ და საერთაშორისო დაინტერესებულ მხარეებთან რთული გამოწვევების გადასაჭრელად და უფრო ფართო აკადემიური და პოლიტიკური ლანდშაფტის შესაქმნელად.

UGSPN-ის მისიისა და ხედვიდან გამომდინარე, ცენტრი ახორციელებს შემდეგ აქტივობებს:

  • ყოველწლიური UGSPN კონფერენცია: ვმასპინძლობთ ყოველწლიურ საერთაშორისო კონფერენციას, რომელიც აერთიანებს მეცნიერებს, პრაქტიკოსებს და პოლიტიკოსებს უსაფრთხოების, პოლიტიკისა და ნაციონალიზმის კრიტიკული საკითხების განსახილველად.
  • კვლევები, პუბლიკაციები და UGSPN კვარტალური ჟურნალი: ვაქვეყნებთ კვლევით ნაშრომებს, პოლიტიკის დოკუმენტებსა და ანალიტიკურ ანგარიშებს;
  • საჯარო ლექციები და სემინარები: ვაორგანიზებთ საჯარო ლექციებსა და სემინარებს ცნობილი ექსპერტების მონაწილეობით ცოდნის გავრცელებისა და საჯარო დისკურსის სტიმულირებისთვის.
  • სიმულაციური სავარჯიშოები და საგანმანათლებლო პროგრამები: ნაციონალიზმის კვლევებითა და პოლიტიკით დაინტერესებული სტუდენტებისთვის და პროფესიონალებისთვის ვატარებთ საგანმანათლებლო და სასერთიფიკატო პროგრამებს, ვორქშოფებს და სიმულაციებს.
  • თანამშრომლობა: მიზნად ვისახავთ რეგიონული და საერთაშორისო კავშირების გაფართოებას, აკადემიურ ინსტიტუტებთან, ანალიტიკურ ცენტრებთან და პოლიტიკის შემქმნელებთან თანამშრომლობის ხელშეწყობას.